Durpskwis Oeffelt
Durpskwis Oeffelt Uitslag Video Informatie Commissie Reglement Vragen Teams

REGLEMENT DURPSKWIS OEFFELT


1. ALGEMEEN

a. Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.durpskwis.nl bedoeld. Het officiële emailadres van de organisatie is: info@durpskwis.nl

b. Daar waar naar de organisatie wordt verwezen, worden alle personen die lid zijn van de Commissie Durpskwis en aldus zijn aangewezen bedoeld, evenals hun activiteiten in het kader van de Durpskwis, evenals activiteiten van derden uit opdracht of op verzoek van deze personen. De organisatie handelt onder de naam: “Stichting Durpskwis Oeffelt”.

c. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.

d. Deelnemers zijn middels de ontvangst van het reglement door de teamcaptain op de hoogte van alle reglementen en zullen zodanig hier naar handelen.


2. DEELNEMEN

a. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld.

b. Tussen het afhalen en inleveren van de vragenboekjes zal er tussen de deelnemende teams geen contact plaatsvinden.

c. Het gaat in deze kwis niet om snelheid. Het is zaak dat je je vragenboekje op tijd inlevert. Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het tijdig ophalen en inleveren van het vragenboekje tijdens de kwis-avond.

d. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien het vragenboekje niet tijdig is opgehaald of ingeleverd!


3. KWIS-EN OPDRACHTENBOEK

a. Teams worden geacht de vragenboekjes zelf goed door te nemen.

Tip: er bevinden zich opdrachten in het boek welke enige aandacht nodig hebben. Het dient aanbeveling deze meteen goed door te nemen!!

b. Naast de reguliere algemene vragen staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men het dorp in moet. Het is vanzelfsprekend dat men de geldende verkeers-en gedragsregels in acht neemt.

c. Alle instructies voor de vragen en opdrachten zijn in het vragenboekje opgenomen.

d. De vragen en opdrachten zijn per categorie ingedeeld.4. PUNTENTOEKENNING EN UITSLAG

a. De gegeven antwoorden worden door de organisatie nagekeken en op juistheid beoordeeld.

b. Voor iedere goede vraag worden punten toegekend aan het team. Dit geldt uiteraard ook voor de speciale opdrachten en andere activiteiten die van de Durpskwis deel uitmaken.

c. Niet eenduidige-of onvolledige antwoorden worden als niet ingevuld beoordeeld. Derhalve worden hier geen punten aan toegekend.

d. Alle deelnemende teams worden in de uiteindelijke kwis-uitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten.

    Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden in de uitslag NIET meegenomen.

e. Over de puntentoekenning, antwoorden en beantwoording door de teams is geen correspondentie mogelijk! Deze zijn bindend, evenals de uitslag.

f. De definitieve uitslag en de bekendmaking hiervan vindt plaats tijdens een finalemiddag met muziek, dans en entertainment.

g. De antwoorden op de vragen en opdrachten zullen daags na de finalemiddag op de website worden vermeld.


5. TENSLOTTE

a. De organisatie van de Durpskwis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van

    deelname aan vernoemde kwis. Deelnemen is dus geheel op eigen risico!!

b. Tijdens de Durpskwis avond en de finale middag zullen er foto’s gemaakt worden die eventueel worden geplaatst

op social media en de website www.durpskwis.nl.

Mocht iemand bezwaar hebben dan horen wij dit graag bij het ophalen van het kwisboekje.

c. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

d. Deelnemers zijn bekend met het reglement.